http://iranneeds.com

اگر در خواب قاب ببینید
تعبیر خواب قاب , قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن این است

اگر در خواب فینچ ببینید
تعبیر خواب فینچ , فینچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که برای ما دارد

اگر در خواب فین ببینید
تعبیر خواب فین , اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد

اگر در خواب فیله ببینید
تعبیر خواب فیله , فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نیز مالی است

اگر در خواب فیل ببینید
تعبیر خواب فیل , دیدن فیل درخواب بر شش وجه است.

اگر در خواب فیروزه ببینید
تعبیر خواب فیروزه , دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است.

اگر در خواب فنر ببینید
تعبیر خواب فنر , فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری که فنر در آن نقشی ایفا می کند

اگر در خواب فندک ببینید
تعبیر خواب فندک , اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می تواند

اگر در خواب فندق ببینید
تعبیر خواب فندق , دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند كه فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

اگر در خواب فنجان ببینید
تعبیر خواب فنجان , فنجان سهم و بهره ما است. از نیک و بد، زشت و زیبا، تلخ و شیرین حوادثی که اتفاق می افتند
آگهی های رایگان
پربیننده ترین ها
آخرین خبرها